Έργο

Intercultural Tools and Social media for Youth in action

Το έργο IT’S YOU απαντά στην οριζόντια προτεραιότητα της ΕΕ σχετικά με την υποστήριξη των εκπαιδευτικών και των εργαζομένων με τη νεολαία. Στοχεύει σε Youth Workers (YWS) που εργάζονται με νέους από την ΕΕ και ΜΗ, νέους με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Το έργο εργάζεται ειδικότερα με YWS που εμπλέκονται στη διαπολιτισμική εκπαίδευση: ένα πρωτοποριακό επάγγελμα, αναδυόμενο, ακόμα ελάχιστα αναγνωρισμένα και υποστηρίζόμενο. Το IT’S YOU απαντά επίσης στην τομεακή προτεραιότητα της ΕΕ σχετικά με την πρόσβαση και την ενεργό συμμετοχή των νέων, ιδίως αναφορικά με τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Ενθαρρύνση των νέωνους να αναπτύξουν / να βελτιώσουν τις δεξιότητες της διαπολιτισμικής ιδιότητας του πολίτη για τη βελτίωση της επαγγελματικής ικανότητας του YW.

Αύξηση των ευκαιριών ανταλλαγής εμπειριών και δεξιοτήτων με άλλους φορείς σε διακρατικό επίπεδο και ενίσχυση των ευρωπαϊκών δικτύων των YW και των νέων σχετικά με τα θέματα της διαπολιτισμικής ιδιότητας του πολίτη

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

IT'S YOU KICK OFF MEETING ONLINE - MAY 2021

IT'S YOU II TPM: GRANADA, SPAIN - NOVEMBER 2021

IT'S YOU III TPM: PATRAS, GREECE - APRIL 2022

IT'S YOU III TPM: MODENA, ITALY - DECEMBER 2022